Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Ηλεκτρονική

Κωδικός Μαθήματος: ECC205 
Εξάμηνο: 3
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Κωνσταντίνος Ψυχαλίνος  Κωνσταντίνος Ψυχαλίνος- Περισσότερες Πληροφορίες
    Σπυρίδων Βλάσσης  Σπυρίδων Βλάσσης- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία ημιαγωγών εξαρτημάτων (δίοδοι, transistor) και να παρουσιάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
2. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα με διόδους και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
3. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα ενισχυτών με transistors και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
4. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα με τελεστικούς ενισχυτές και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
5. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα ψηφιακής λογικής και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική.
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε βασικά προβλήματα ηλεκτρονικής.
6. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές ανάλυσης κυκλωμάτων για την ανάλυση και σύνθεση βασικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
7. Ικανότητα να χρησιμοποιεί εξομοιωτές για την ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Βασικά στοιχεία Φυσικής Ημιαγωγών Διατάξεων.
2. Δίοδοι: βασικές αρχές και εφαρμογές,
3. Διπολικά Τρανζίστορ (BJT): βασικές αρχές και εφαρμογές.
4. Σχεδίαση απλών ενισχυτών με χρήση BJT: ενισχυτής κοινού-εκπομπού και ενισχυτής κοινού-συλλέκτη.
5. Τελεστικοί Ενισχυτές: βασικές αρχές και εφαρμογές.
6. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Κυκλώματα.
7. Εισαγωγή στην ανάλυση κυκλωμάτων με χρήση του SPICE.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών ή/και παρουσιάσεις με powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων σύνθεσης, επίλυση συνθετικών προβλημάτων από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)
Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.
Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να βρείτε στο e-class του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Γ. Χαριτάντης: «Ηλεκτρονικά Ι», Εκδόσεις Αράκυνθος, 2006, ISBN: 978-960-91034-6-6.

R. Jaeger: «Μικροηλεκτρονική» Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999, ISBN: 960-7219-82-1.