Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Κωδικός Μαθήματος: ELC475 
Εξάμηνο: 7
  Κατεύθυνση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Σπυρίδων Βλάσσης Σπυρίδων Βλάσσης- Περισσότερες Πληροφορίες
    Κωνσταντίνος Ψυχαλίνος Κωνσταντίνος Ψυχαλίνος- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να

 

 1. Αναγνωρίζει τις βασικές τοπολογίες ενισχυτών με ένα  transitor BJT (κοινού εκπομπού, κοινού συλλέκτη, και κοινής βάσης) και να περιγράφει ποσοτικά τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
 2. Αναγνωρίζει  τις βασικές τοπολογίες ενισχυτών με ένα transistor MOS (κοινού απαγωγού, κοινής πηγή, και κοινής πύλης) και να περιγράφει ποσοτικά τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
 3. Αναγνωρίζει τις βασικές τοπολογίες διαφορικού ενισχυτή και να περιγράφει ποσοτικά την λειτουργία τους.
 4. Αναγνωρίζει  τοπολογίες ενισχυτών πολλών βαθμίδων (π.χ. Τελεστικός Ενισχυτής) και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 5. Περιγράφει την συμπεριφορά των ενισχυτών στο πεδίο της συχνότητας.
 6. Σχεδιάζει κυκλώματα φίλτρων με Τελεστικούς Ενισχυτές και κυκλώματα ταλαντωτών με Τελεστικούς Ενισχυτές.

 


Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες 
   

 1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των  ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τους ενισχυτές. 
 2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
 3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
 4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
 5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε βασικά προβλήματα ηλεκτρονικής.
 6. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές ανάλυσης κυκλωμάτων για την ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 7. Ικανότητα  να σχεδιάζει κυκλώματα ενισχυτών, φίλτρων, και ταλαντωτών ακολουθώντας τις προδιαγραφές και να επαληθεύει την λειτουργία τους με χρήση λογισμικού εξομοίωσης (SPICE).

        
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

 1. Ενισχυτές μιας βαθμίδας. Ενισχυτές πολλών βαθμίδων.
 2. Διαφορικός Ενισχυτής.
 3. Τελεστικός Ενισχυτής.
 4. Ενισχυτές με MOS transistors.
 5.  Καθρέπτες ρεύματος-Πηγές ρεύματος.
 6. Συνάρτηση μεταφοράς-Απόκριση συχνότητας.
 7. Συχνοτική απόκριση ενισχυτών.
 8. Γραμμικές εφαρμογές Τελεστικού Ενισχυτή.
 9. Μη γραμμικές εφαρμογές Τελεστικού Ενισχυτή.
 10. Ανατροφοδότηση - Ευστάθεια Συστημάτων.
 11. Αρμονικοί Ταλαντωτές.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών ή/και παρουσιάσεις με powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων σύνθεσης, επίλυση συνθετικών προβλημάτων από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης 
Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)

 

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.
Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να βρείτε στο e-class του Πανεπιστημίου Πατρών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 

 1. P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer: «Ανάλυση και σχεδίαση  αναλογικών   ολοκληρωμένων κυκλωμάτων». Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αθήνα ,2007,ISBN: 978-960-461-071-6
 2. Γ. Χαριτάντης :«Ηλεκτρονικά». Εκδόσεις «ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ». Αθήνα 2013. ISBN: 978-960-9474-08-5
 3. R. Jaeger: «Μικροηλεκτρονική» Τόμος Β, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1999 ISBN: 978-7219-83-X
 4. Διδακτικές σημειώσεις, Τίτλος: “Αναλογικά Ηλεκτρονικά”,  2008-2009, Συγγραφέας: Κ. Ψυχαλίνος.