Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Κωδικός Μαθήματος: ELC472 
Εξάμηνο: 8
  Κατεύθυνση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Σπυρίδων Φωτόπουλος  Σπυρίδων Φωτόπουλος- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέ­σματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. περιγράφει ψηφιακά σήματα και συστήματα στο χρόνο και στη συχνότητα
2. εξάγει φασματικά χαρακτηριστικά
3. βελτιώνει χαρακτηριστικά με κατάλληλο φιλτράρισμα
4. σχεδιάζει απλά ψηφιακά φίλτρα με υπολογισμούς και με το Matlab
5. υλοποιεί διαδικασίες φιλτραρίσματος

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έ­χει περαιτέ­ρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα μελέ­της και σχεδιασμού ψηφιακού σήματος και συστήματος
2. Ικανότητα παραγωγής απλών αλγορίθμων και λογισμικού για ψηφιακή επεξεργασία
3. Ικανότητα διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιακού υλικού
4. Ικανότητα χειρισμού του λογισμικού Matlab

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Ψηφιακές διεργασίες -Εισαγωγή
2. Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου
3. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου-DTFT
4. Μετασχηματισμός -z
5. Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier-DFT
6. Σχεδιασμός FIR φίλτρων
7. Σχεδιασμός IIR φίλτρων
8. Φίλτρα Διάμεσης τιμής
9. Προσαρμοζόμενα Φίλτρα

Διδακτικέ­ς και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με παρουσιάσεις σε powerpoint, φροντιστήρια με επίλυση προβλημάτων και εργαστηριακέ­ς ασκήσεις με το λογισμικό Matlab

Μέ­θοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτή εξέ­ταση (75% του τελικού βαθμού)
Εκτέ­λεση Παρουσίαση εργασίας -project (25% του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
ΕλληνικάΠροτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ενδεικτική βιβλιογραφία :

  1. Σ. Φωτόπουλος  Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος  Εκδ. INSPIRATIONS, 2010
  2. E.C.Ifeachor and B.W. Jervis, Digital Signal Processing: A Practical Approach,  Addison - Wesley Publishing Company, 1993.
  3. P.A. Lynn and W. Fuerst, Introductory Digital Signal Processing With Computer Applications, J.Wiley and Sons Ltd, 1989.
  4. Ανδρέας Αντωνίου Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Εκδόσεις Τζιόλα (μετάφραση απο τα αγγλικά) 2009

 Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΕΦ1  2018-03-05
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΕΦ2  2018-03-12
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΕΦ3  2018-03-29
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΕΦ4  2018-04-23
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΕΦ5  2018-05-18
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΕΦ6  2018-05-21

Αποτελέσματα Εξετάσεων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΟΥ 2018  2018-06-25

Διάφορα
 Bοηθηματα για χρηση του Matlab  2015-02-24
 Signal processing toolbox-Matlab  2015-02-24