Αρχική Σελίδα   English Version


Μεταπτυχιακά Προγράμματα


Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απονομή:

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40) εκ των οποίων οι δέκα (10) στην Ειδίκευση Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) και οι τριάντα (30 στις άλλες ειδικεύσεις, ενδεικτικά κατανεμημένες σε έξι (6) ανά ειδίκευση.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Φυσικής παρέχονται χωρίς δίδακτρα. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων: Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και Επιστήμης των Υλικών, ημεδαπών ΑΕΙ ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται επίσης δεκτές αιτήσεις υποψήφιων κατόχων τίτλων σπουδών συναφών Τμημάτων των ΑΤΕΙ, σύμφωνα με το Νόμο 2916/01 άρθρο 5 παρ. 12, εφόσον οι υποψήφιοι εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα «Κβαντική Φυσική Ι», «Ηλεκτρομαγνητισμός Ι» και «Κλασική Μηχανική», πλην των υποψηφίων για την Ειδίκευση στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) οι οποίοι θα εξετασθούν στα μαθήματα «Αναλογικά Ηλεκτρονικά», «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών» και «Επεξεργασία Σήματος». Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή των αντιστοίχων προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.physics.upatras.gr).

Οι ημερομηνίες, οι ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής (www.physics.upatras.gr), εφ’ όσον υπάρξουν σχετικές αιτήσεις.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν φάκελο υποψηφιότητας. Ο τρόπος υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας ανακοινώνεται κάθε χρόνο, περί τα τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής (www.physics.upatras.gr).Στην ίδια ανακοίνωση ορίζεται και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:

- Αίτηση με οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του, του για μία μόνο από τις ως άνω ειδικεύσεις.
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
- Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
- Αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον αυτός έχει απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
- Δύο συστατικές επιστολές.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι μετά την εξεταστική περίοδο του του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό στο οποίο αναφέρεται η προκήρυξη (π.χ. οι ενδιαφερόμενοι για το ΠΜΣ του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας εφ’ όσον καταστούν πτυχιούχοι και της περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 συπεριλαμβανομένης). Εφ’ όσον επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση πτυχιούχου/διπλωματούχου) μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του καταλόγου των εισακτέων από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από την επιλογή. Οφείλουν επίσης να συμμετάσχουν στην πρώτη τελετή ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών η οποία θα ακολουθήσει την επιλογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ολοκληρώνεται η εγγραφή τους και απορρίπτονται.

           
Όσοι υποβάλλουν εμπροθέσμως υποψηφιότητα υποχρεούνται να προσέλθουν σε ουσιαστική συνέντευξη, σε ημερομηνίες, ώρα και τόπο, που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής (www.physics.upatras.gr). Δεν υπάρχει ατομική ειδοποίηση.

Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός προετοιμασίας των υποψηφίων για την ειδίκευση που έχουν δηλώσει. Η συνέντευξη γίνεται μόνο με φυσική παρουσία του υποψηφίου και μόνο κατά τις ημερομηνίες οι οποίες ανακοινώνονται. Η μη προσέλευσή του υποψηφίου, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, αυτομάτως τον αποκλείει από την επιλογή.
Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής είναι: η διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, η διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο της επιζητούμενης ειδίκευσης, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου συγγραφικού επιστημονικού έργου, τυχόν υποτροφίες, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται με την κατοχή επίσημου τίτλου σπουδών και με εξέταση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (secrphysics@upatras.gr, 2610 996077, 996098, fax 996089).


Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα


To τμήμα συμμετέχει ακόμη στα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα :

  • Ηλεκτρονική και Επεξεργασία Πληροφορίας
  • Ιατρική Φυσική
  • Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών
  • Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της

Στο πρώτο και το τέταρτο πρόγραμμα το Τμήμα έχει την Γραμματειακή Υποστήριξη. 

Για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία Πληροφορίας» πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους από:

  • την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, τηλ.: 2610 996077
  • τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής κ. Σπυρίδωνα Φωτόπουλο (2610 996058)

Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην διεύθυνση www.hep.upatras.gr 


Για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιατρική Φυσική» πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους από:

  • την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, (2610 996077, 996072, fax 996089)


Για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους από:

  • την κα Παρασκευή Ασπιώτη, Γραμματέα του Τμήματος Βιολογίας, τηλ.: 2610 969205


Για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών» πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους από την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (2610 996077, 996072, fax 996089). 


Για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://greenpower.upatras.gr/ , όπου υπάρχουν και οι λεπτομερείς πληροφορίες για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και οι κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.