Αρχική Σελίδα   English Version


Οργάνωση |  Διοίκηση |  Οργανόγραμμα  | 

Οργάνωση

Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από Σχολές που καλύπτουν ένα σύνολο συγγενών επιστημών.
Κάθε Σχολή διαιρείται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυχίο.


Το Τμήμα Φυσικής όπως και κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου διαιρείται σε Τομείς. Κάθε τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Στον Τομέα, Τμήμα ή Σχολή, ανήκουν Εργαστήρια, που η λειτουργία τους διέπεται από εσωτερικό κανονισμό.

Οργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής
Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από το Δ.Ε.Π. του Τομέα, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των Ε.Μ.Υ. Η Γ.Σ. του Τομέα εκλέγει το Διευθυντή του Τομέα με θητεία ενός έτους ο οποίος συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος.

Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, που εκλέγεται από τη Γ.Σ. του Τομέα με τριετή θητεία.

Οργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.
Η Γ.Σ. του Τμήματος απαρτίζεται από τριάντα μέλη Δ.Ε.Π. που εκλέγονται από τους Τομείς ανάλογα με την αριθμητική δύναμη κάθε Τομέα σε μέλη ΔΕΠ, από εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθμού των μελών του ΔΕΠ που είναι μέλη της Γ.Σ. Επίσης από εκπροσώπους των ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και μη Διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, εφόσον μέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τμήμα, ίσους προς το 5% του αριθμού των μελών ΔΕΠ που είναι μέλη της Γ.Σ.

Στη Γ.Σ. του Τμήματος προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος, που εκλέγεται (μαζί με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο) από Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα που αποτελείται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, από εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 80% του αριθμού τους και από εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος από κάθε μία από τις κατηγορίες : (1) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, (2) Επιμελητών - Βοηθών Επ. Συνεργατών, (3) ΕΕΠ εφόσον κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τμήμα και (4) Ε.Τ.Ε.Π.

Ενα άλλο ολιγομελές διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων, δύο προπτυχιακούς και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τμήματος.
Ο Κοσμήτορας εκλέγεται από εκλεκτορικό σώμα, που απαρτίζεται από το σύνολο των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή των Προέδρων των τμημάτων που ανήκουν στη Σχολή.


Διοίκηση

Διοικητική Δομή Τμήματος Φυσικής
Πρόεδρος Βασίλειος Αναστασόπουλος
Αναπληρωτής πρόεδρος Στυλιανός Κουρής


Τομείς Διευθυντές Τομέων
Εφαρμοσμένης Φυσικής Ανδρέας Καζατζίδης
Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής,
Αστρονομίας και Αστροφυσικής
Βασίλειος Λουκόπουλος
Φυσικής της Συμπυκνωμένης Υλης Σταυρούλα Γεωργά
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Σπυρίδων Φωτόπουλος


Γραμματεία
Γραμματέας Παναγιώτης Λύρας


Υπολογιστικό Κέντρο
Υπέυθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Θωμάς Αργυρέας


Οργανόγραμμα Τμήματος Φυσικής

Οργανόγραμα Τμήματος Φυσικής