Αρχική Σελίδα   English Version


Τομείς

Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
Ο Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής θεραπεύει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
 • Φυσική της Ατμόσφαιρας & Μετεωρολογία
 • Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας
 • Φυσική της αλληλεπίδρασης ακτινοβολιών λέιζερ με ύλη, μη – Γραμμική & Κβαντική Οπτική
Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα διδάσκουν μαθήματα κορμού του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος, καθώς και υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα των κατευθύνσεων «Ενέργεια & Περιβάλλον» και «Φωτονική & Λέιζερ», του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Συμμετέχουν επίσης στα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών «Ηλεκτρονική & Επεξεργασία της Πληροφορίας», «Ιατρική Φυσική» και «Περιβαλλοντικές Επιστήμες».
Ειδικώτερα, το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας δραστηριοποιείται ερευνητικά στους τομείς της ηλιακής ακτινοβολίας, ενεργειακής μετεωρολογίας, ομογενοποίησης και επεξεργασίας μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών χρονοσειρών, σταθερών ισοτόπων στην ατμόσφαιρα και αριθμητικών προτύπων πρόγνωσης καιρού.
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δραστηριοποιείται σε θέματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ειδικότερα η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη θερμικών ηλιακών συλλεκτών, φωτοβολταϊκών, υβριδικών φωτοβολταϊκών/θερμικών συστημάτων, συγκεντρωτικών διατάξεων ηλιακής ενέργειας, μικρών ανεμογεννητριών, και παθητικών ηλιακών συστημάτων. Επίσης δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη υλικών και διατάξεων για ενεργειακές εφαρμογές και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, όπως φωτοβολταϊκές κυψελίδες 3ης γενιάς, ηλεκτροχρωμικά και φωτο-ηλεκτροχρωμικά «έξυπνα» παράθυρα και υλικά για θερμομονωτικές υαλώσεις.
Το Εργαστήριο Λέιζερ, Μη – Γραμμικής και Κβαντικής Οπτικής δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν τη μη – γραμμική οπτική, το χαρακτηρισμό της απόκρισης και των ιδιοτήτων μη – γραμμικών οπτικών / φωτονικών υλικών, τις εφαρμογές των λέιζερ για θέματα περιβαλλοντικών, βιομηχανικών εφαρμογών και τη διαγνωστική διαδικασιών καύσης. Παράλληλα υπάρχει και θεωρητική ερευνητική δραστηριότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια επικεντώνεται στην περιοχή της μη – γραμμικής πλασμονικής (non-linear plasmonics).


Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής
Ο Τομέας έχει υπό την ευθύνη του τη διδασκαλία των 11 από τα 30 μαθήματα κορμού του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και στη διδασκαλία τεσσάρων ακόμη μαθημάτων κορμού μαζί με μέλη άλλων Τομέων. Στο τέταρτο έτος σπουδών, και συγκεκριμένα στην Κατεύθυνση "Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική", ο Τομέας έχει την ευθύνη της διδασκαλίας 5 υποχρεωτικών μαθημάτων και 8 μαθημάτων επιλογής. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο Τομέας έχει την ευθύνη της διδασκαλίας 5 υποχρεωτικών μαθημάτων και 20 μαθημάτων επιλογής στην Κατεύθυνση "Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική". Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διαφόρων ομάδων του Τομέα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα.
 • Αστρονομία και Αστροφυσική: Υπολογιστική και Παρατηρησιακή Αστροφυσική.
 • Μηχανική και Μηχανική των Ρευστών.
 • Κβαντικά και Κλασικά Δυναμικά Συστήματα, Κβαντική Πληροφορική.
 • Μοριακή Μηχανική και Συναφή Θέματα.
 • Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία.
 • Στοιχειώδη Σωματίδια και Αστροσωματιδιακή Φυσική.
 • Ισοτοπική Θεωρία, Ενοποίηση και Ταξινόμηση των Αλγεβρών Lie-Santilli, Δυναμικά Συστήματα-Οριακοί Κύκλοι-Απεικονίσεις Poincare.
 • Θεωρία και Εφαρμογές Κατανομών Πιθανότητας Ροών.
Μέλη του Τομέα έχουν αναπτύξει συνεργασίες με Πανεπιστήμια και με Ερευνητικά Κέντρα στο εσωτερικό καθώς και στο εξωτερικό.


Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης
Ο Tομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης έχει την ευθύνη της διδασκαλίας μαθημάτων κορμού καθώς και μαθημάτων και εργαστηρίων επιλογής του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ομάδων του Τομέα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τόσο σε βασική έρευνα, όσο και σε εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής. Στα ενδιαφέροντα των ερευνητικών ομάδων περιλαμβάνονται:
 • Μελέτη της ηλεκτρονικής δομής στερεών με φασματοσκοπία Compton, ακτίνων Χ, ακτίνων γ και στοιχειωδών διεγέρσεων (πλασμονίων).
 • Μικροηλεκτρονική και συγκεκριμένα τεχνολογία Μικρο- και Νανο-ηλεκτρονικών διατάξεων ημιαγωγών της ομάδας IV με ανάπτυξη νέων τεχνολογικών διεργασιών μικροηλεκτρονικής (Διηλεκτρικά Πύλης) και νέων ημιαγωγικών διατάξεων (μνήμες νανοκρυσταλλιτών) πυριτίου.
 • Μελέτη αγώγιμων πολυμερών και οργανικών υλικών με εφαρμογές στην μικροηλεκτρονική.
 • Φυσική των πολυμερών. Μελέτη της δομής και των δυνάμεων αλληλεπίδρασης προσροφημένων πολυμερικών στρωμάτων με σκέδαση ακτίνων Χ και νετρονίων καθώς και με τεχνικές μέτρησης δυνάμεων (SFA, AFM).
 • Χαρακτηρισμός σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας με εγκλείσματα μικρο- ή νανο- διαστάσεων.
 • Μελέτη μαγνητικών υλικών και εφαρμογές.
 • Ηλεκτρικές - Μαγνητικές - Μηχανικές ιδιότητες υγρών κρυστάλλων (Θεωρητική και πειραματική μελέτη).
 • Οπτική ανομοιογενών ανισότροπων μέσων (Θεωρητική και πειραματική μελέτη).
 • Θεωρητική και πειραματική μελέτη αμόρφων, νανοκρυσταλλικών και κρυσταλλικών ημιαγωγών και λεπτών υμενίων με έμφαση σε υλικά τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως το πορώδες πυρίτιο και το διοξείδιο του τιτανίου.
 • Κατασκευή, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση διατάξεων ημιαγωγών και υπεραγωγών.
 • Μικροκυματικές εφαρμογές διατάξεων ημιαγωγών. Δημιουργία πλάσματος σε ημιαγωγούς και εφαρμογές.
 • Στις θεωρητικές μελέτες περιλαμβάνονται επίσης η έρευνα σε ημιαγώγιμες κβαντικές δομές (κβαντικά πηγάδια και κβαντικές τελείες), και σε πολυμερικά συστήματα (πολυμερικές ψήκτρες, διακλαδισμένα πολυμερή και δενδριμερή).
Τα μέλη του Τομέα έχουν συνεργασίες με ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και με ερευνητικά κέντρα μεταξύ των οποίων είναι τα: ΙΤΕ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Laboratoire Leon Brillouin, CEA Saclay, Leibniz Institut fuer Polymerforschung (Dresden) κ.α.
Στα ενδιαφέροντα μελών του Τομέα περιλαμβάνονται και η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού, η διδασκαλία της Φυσικής, η Φιλοσοφία της επιστήμης όπως και η Φυσική της μουσικής.
Λεπτομερέστερα, οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα περιγράφονται στα βιογραφικά σημειώματα των μελών.


Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Ο τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών αποτελείται από το Εργαστήριο ηλεκτρονικής και το Εργαστήριο Laser. Συμβάλει στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Φυσικής με προπτυχιακά μαθήματα, τόσο βασικά όσο και επιλογής, αλλά και με τρία μεταπτυχιακά προγράμματα: Ηλεκτρονική και Υπολογιστές, Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας και Φωτονική.
Το εργαστήριο Ηλεκτρονικής ιδρύθηκε το 1968 και είναι χωρισμένο σε τρεις ομάδες οι οποίες και καλύπτουν τους τομείς έρευνας του τομέα Ηλεκτρονικής. Βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής είναι η σχεδίαση αναλογικών και ψηφιακών VLSI κυκλωμάτων, η επεξεργασία σήματος και εικόνας και η σχεδίαση συστημάτων. Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής μπορείτε να δείτε τον δικτυακό του τόπο.
Το Εργαστήριο Laser διεξάγει έρευνα στους τομείς: Φασματοσκοπία χρονικής ανάλυσης στην περιοχή των femtosecond, μελέτη πολυφωτονικών διεργασιών, ανάπτυξη τρισδιάτατων οπτικών μνημών και άλλων νανο-κατασκευών, διφωτονική μικροσκοπία, μέτρηση μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων φωτονικών υλικών μέσω της τεχνικής Z-scan, ανάπτυξη αισθητήρων και laser οπτικών ινών, μελέτη της διάδοσης σολιτονίων σε οπτικές ίνες. Περισσότερα στοιχεία για το Εργαστήριο Laser υπάρχουν στο δικτυακό του τόπο.
O τομέας συμμετείχε και συμμετέχει σε διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ διατηρεί συνεργασίες με Ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και πανεπιστήμια του εξωτερικού.